INFORMACIJENOVICEGALERIJA
 
SI EN
 
 
MUZEJ VRBOVEC
UČNA POT
GRAD VRBOVEC
BOHAČEV TOPLAR
 

 

Video Nazarje 3 min


www.nazarje.si


www.mozaik-dozivetij.si


www.solcavsko.info


www.savinja.si

 

 

 

 

Kviz

  • Muzej Vrbovec, Muzej gozdarstva in lesarstva

  1. Kolikšen delež površine pokrivajo gozdovi v Sloveniji?
   
  60 %
  30 %
  10 %
     
  2. Katera je najstarejša drevesna vrsta na svetu?
   
  topol
  ginko
  lipa
     
  3. Katero je najvišje drevo v Sloveniji?
   
  Najevska lipa
  Sgermova smreka
  Solčavska tisa
     
  4. Katera vrsta iglavca pozimi odvrže iglice?
   
  tisa
  smreka
  macesen
     
  5. Kako se imenuje plod hrasta?
   
  žir
  želod
  storž
     
  6. Kaj so bile riže?
   
  naprave za spravilo lesa
  označitev trase za izgradnjo gozdne ceste
  suhe rečne struge
     
  7. Kdo so bili furmani?
   
  delavci, ki so delali na žagah
  prevozniki s konji in vprežnimi vozovi
  delavci, ki so sekali in spravljali les v dolino
     
  8. Kaj je »venecijanka«?
   
  parna žaga
  žaga na vodni pogon
  žaga za ročno razžagovanje lesa
     
  9. Kakšen je narečen izraz za splav?
   
  flos
  parizer
  faš
     
  10. Katero orodje so pri svojem delu uporabljali mizarji?
   
  cimrovka, plankača, teslica
  oblič, dleto, šestilo
  cepin, sekira, žaga
     
  • Grad Vrbovec

  11. Na sotočju katerih rek stoji grad Vrbovec?
   
  Savinje in Drete
  Savinje in Pake
  Drete in Pake
     
  12. Iz katerega stoletja izvira prva pisna omemba gradu?
   
  12. stol.
  13. stol.
  14. stol.
     
  13. Kdo je postal lastnik gradu leta 1615?
   
  Celjski grofje
  Habsburžani
  Ljubljanska škofija
     
  14. Kaj je bilo na skalni kopi sredi grajskega kompleksa v obdobju med obema vojnama?
   
  sejemski prostor
  plesna ploščad
  kapelica
     
  15. Kaj se danes nahaja v gradu?
   
  muzej, uprava podjetja Elkroj, Zavod za gozdove, pizzerija, poročna dvorana
  muzej, uprava Občine Nazarje, Zavod za gozdove, gostišče, poročna dvorana
  muzej, uprava Občine Nazarje, Glasbena šola Nazarje, gostišče, galerija
     
  • Naravoslovno – kulturna pot Samostanski hrib

  16. Kateremu meniškemu redu pripada samostan v Nazarjah?
   
  frančiškanom
  benediktincem
  cistercijancem
     
  17. Kaj pomeni izraz »sonaravno« gospodarjenje s slovenskimi gozdovi?
   
  v Sloveniji gozdove vse bolj prepuščamo naravi in v njih ne sekamo niti ne opravljamo gozdnogojitvenih del
  vzgajamo naravni pomladek raje kot da bi sadili, pospešujemo domače drevesne vrste namesto »uvoženih« in upoštevamo gozdne živali
  gozdovi v Sloveniji »so-na-ravnem«, temu prilagodimo tudi gospodarjenje z njimi
     
  18. Kaj pomeni, da gozd opravlja varovalno vlogo?
   
  izraz je iz časov partizanov in OF, ko je gozd opravljal pomembno vlogo pri osvoboditvi slovenskega naroda izpod okupatorja
  gozd je dobro zavarovati, saj so naravne katastrofe kot so snegolomi, žledolomi, in vetrolomi v času klimatskih sprememb pogosti in lahko pride do škod, če gozd ni zavarovan
  gozd varuje rastišče in njegovo okolico pred posledicami vseh vrst erozijskih procesov
     
  19. Interesi katerih skupin ljudi najbolj vplivajo na izgled grmovne vegetacije ob reki Dreti?
   
  interes lastnikov zemljišč in vodarjev
  interesi naravovarstvenih organizacij, ribičev in lokalnih turističnih ponudnikov
  interes izdelovalcev košar iz vrbovih vej
     
  20. Zavod za gozdove Slovenije je organizacija, ki:
   
  skrbi za dobrobit in socialno varstvo upokojenih in brezposelnih gozdarjev
  skrbi za vse gozdove v Sloveniji ne glede na lastništvo, kjer opravlja javno gozdarsko službo
  gospodari z državnimi gozdovi, zlasti skrbi za sečnjo, spravilo in prodajo lesa ter opravlja gozdnogojitvena dela v mladem gozdu
     

 

 

 
 0